Euno pharma
1. Sứ mệnh
Mang lại sức mạnh cho bạn, cho gia đình bạn và cho bạn của bạn bằng các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng chất lượng tốt nhất, an toàn, độc đáo.
2. Mục tiêu
 - Trở thành một Công ty Dược dẫn đầu trong ngành bán hàng online - tư vấn trực tiếp đến người tiêu dùng.
- Sở hữu các sản phẩm thương hiệu độc đáo, an toàn cao và hiệu quả bền vững 
 3. Slogan
Cuộc sống mang sức mạnh của bạn
4. Giá trị cốt lõi
- Lấy khách hàng làm bạn
- Lấy công nghệ làm trọng tâm
- Lấy chữ tín làm hàng đầu
- Lấy con người làm nòng cốt
- Lấy sáng tạo làm bước đột phá
- Lấy hợp tác làm sự sống còn